TOP PRODUKT veletrhu 2019

IX. veletrh analytické, měřicí a laboratorní techniky je úspěšně za námi a my máme důvod k radosti. Získali jsme dvě ocenění v soutěží TOP PRODUKT veletrhu Laborexpo 2019 v kategoriích: Analytika (Multifunkční autosampler CENTRI) a Laboratorní vybavení (Analyzátor PeCOD). Cílem soutěže bylo představit technicky vyspělé a inovativní pří­stroje a laboratorní vybavení prezentované v rámci výstavy.

Ještě jednou děkujeme! A také děkujeme všem návštěvníkům, kteří si našli chvíli a stavili se za námi!

 

Autosampler CENTRI

Autosampler CENTRI umožňuje automatizaci zakoncentrování a dávkování těkavých a polotěkavých organických analytů do plynového chromatografu s hmotnostní detekcí. Automatem lze zpracovávat a dávkovat analyty z pevných, kapalných i plynných matric.

Přístroj umožňuje použít několik nástřikových technik:

  • Headspace a headspace v kombinaci s fokusačním trapem, technika umožňuje použití objemů vialek v rozsahu 1 ml; 2,5 a 5 ml. Mimo ohřevu vzorku zajišťuje tento modul i míchání vzorku.
  • SPME a SPME v kombinaci s fokusačním trapem
  • Inovativní extrakce pomocí sond HiSorb obsahujících 65 µl poly(dimethylsiloxanu). Součástí modulu je platforma pro skladování a oplach sond HiSorb. Sondy HiSorb určené pro analýzy kapalných a pevných vzorků lze používat opakovaně. Sondy pracují na stejném principu jako vlákna SPME, jen mají vyšší sorpční kapacitu oproti SPME vláknům. Modul HiSorb má šestipozicovou jednotku pro umístění sond a může tedy zpracovávat až 6 vzorků najednou.
  • Tepelná desorpce s kapacitou zásobníku pro 50 sorpčních trubiček.

Jednotlivé techniky autosampleru lze libovolně kombinovat mimo SPME a HiSorb, které se vzájemně střídají. Vybavení přístroje si lze na počátku libovolně zvolit a další techniky později doplňovat.

Fokusační trap umístěný před nástřikem na chromatografickou kolonu a určený pro zakoncentrování dávkovaných analytů lze vyhřát až na 425 °C rychlostí 100 °C/s. Náplň fokusačního trapu lze volit mezi čtyřmi typy sorbentů. Chlazení trapu je zajištěno elektricky. Analyty jsou desorbovány zpětným tokem plynu (backflash), což vede k zakoncentrování analytů do úzké zóny při nástřiku do plynového chromatografu a zvyšuje se tak citlivost analýzy. Vzorek je možné splitovat před i za fokusačním trapem. Po splitování lze vzorek, který není určen pro nástřik do plynového chromatografu, sorbovat na další čistou sorpční trubičku, kterou lze automaticky opět desorbovat a obsah dávkovat do plynového chromatografu. Splitování lze použít v jednoduchém nebo dvojitém módu a lze tak zajistit možné analýzy vzorků s vysokým koncentračním rozpětím analytů. Za použití běžné chromatografické kapilární kolony lze použít splitovacích poměrů v rozsahu od 0 do 125.000. Kombinací použití sorpčních trubiček
a splitovacích funkcí lze dosáhnout zakoncentrování analytů až do 106.

Vnitřní standardy lze dávkovat na sorpční trubičku nebo do studeného fokusačního trapu.

Všechny cesty autosampleru, které přichází do styku se vzorkem, jsou inertní.

Všechny moduly zahrnují i funkci kontroly těsnosti.

Autosampler lze připojit ke všem obvyklým značkám plynových chromatografů. Přístroj je vyroben ve shodě s ISO 9001 včetně CE certifikátu.

Výše uvedené uspořádání autosampleru nemá v současné době na našem trhu konkurenci. S konkurenčními výrobky se lze setkat pouze při dílčím vybavení autosampleru.

Podrobnější informace můžete najít v brožuře o CENTRI nebo na stránkách výrobce.

 

Analyzátor CHSK PeCOD

Patentovaný analyzátor CHSK PeCOD výrobce MANTECH pracuje na principu oxidace indukované fotokatalýzou s oxidem titaničitým. Tato rychlá analytická metoda nezahrnuje použití rtuti ani dichromanu.

Přístroj se kalibruje na roztoky glukózy anebo sorbitolu. Příprava vzorku zahrnuje ředění několika mililitrů zfiltrovaného vzorku o pH 4 – 10 elektrolytem. Analýza jednoho vzorku trvá cca 15 minut. Odlišnosti ve výsledcích klasické metody stanovení chemické spotřeby kyslíku (CHSK) pro reakci s dichromanem oproti výsledkům za použití oxidu titaničitého jsou důsledkem různých závislostí na typech rušivých látek a odlišnou dobou stanovení po odběru vzorku. Důležitými interferenty při stanovení CHSK touto metodou jsou vyšší koncentrace chloridů, amoniaku a těžkých kovů. Při stanovení v přítomnosti chloridů je elektrochemická metoda s oxidem titaničitým limitována na koncentraci chloridů do 200 mg/l po naředění vzorku elektrolytem.

Stanovení CHSK s oxidem titaničitým je použitelné v provozních i výzkumných laboratořích pro různé typy vod od pitných, povrchových až po odpadní (průmyslové, papírny, potravinářství).

Přístroj PeCOD se vyrábí ve stolní i přenosné verzi, lze jej použít v kombinaci s autosamplerem nebo jako součást on-line analyzátoru.

Analytická metoda je součástí norem ASTM D8084, MECP E3515 a Kanadské normy pro pitnou vodu, ve které ukazatel CHSK měřený metodou s oxidem titaničitým jako jediný dosahuje limitu pod 5 mg/l.

Technologie přístroje PeCOD je patentována a výrobce MANTECH je jediným zdrojem přístrojů pro stanovení CHSK pracujících na principu oxidace indukované fotokatalýzou s oxidem titaničitým. Funkce přístroje byla výrobcem ověřena na případových studiích (https://mantech-inc.com/blog/category/pecod-case-studies/).

Základní přehled informací najdete také v brožuře o PeCOD nebo ve videu.