Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky LABICOM s.r.o.

Veškeré požadované změny proti standardním „Všeobecným obchodním podmínkám LABICOM s.r.o.“ prosím uvádějte přímo v objednávkách nebo ve smlouvách (Rámcová kupní smlouva). Pokud ve smlouvě nebo v potvrzené objednávce není uvedeno jinak, řídí se obchodní vztah mezi kupujícím (objednatelem) a LABICOM s.r.o. těmito obchodními podmínkami.

Veškeré ostatní vztahy mezi LABICOM s.r.o. (zhotovitelem/prodávajícím) a objednatelem (kupujícím), které nejsou těmito všeobecnými obchodními podmínkami upraveny či jinými dohodami, se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“). Spotřebitelem je podle § 419 občanského zákoníku každá fyzická osoba, která nakupuje zboží či služby mimo rámec své podnikatelské činnosti. V případě, že objednatel (kupující) vystupuje jako podnikatel v rámci své podnikatelské činnosti dle ustanovení § 420 občanského zákoníku, pak se vůči tomuto subjektu neuplatní např. právo spotřebitele odstoupit od smlouvy a ani jiná ustanovení na ochranu spotřebitele dle občanského zákoníku. 

1. Objednávka, kupní smlouva

 • Dodávky zboží a služeb společnosti LABICOM s.r.o. jsou realizovány na základě písemné objednávky nebo kupní smlouvy. Objednávky mohou být zaslány poštou na adresu sídla společnosti, faxem na číslo +420 585 436916, elektronickou formou e-mailu na objednavky@labicom.cz nebo elektronickou objednávkou přes LABICOM e-shop (https://eshop.labicom.cz). Ve zcela výjimečných případech rovněž na základě ústní nebo telefonické objednávky. Objednávky přístrojů nad 200 000,- Kč a kupní smlouvy přijímá LABICOM s.r.o. pouze jako písemné originály podepsané statutárními zástupci kupujících organizací nebo jimi zplnomocněnými osobami. LABICOM s.r.o. považuje objednávku za závaznou jejím příjmem a tímto okamžikem vzniká závazkový vztah. Kupní smlouvy jsou závazné podepsáním statutárním zástupcem společnosti LABICOM s.r.o. nebo jím zplnomocněnými osobami.
 • Na písemných, faxových, emailových a elektronických objednávkách kupující vždy uvede název firmy s přesnou fakturační a dodací adresou (pokud je jiná než fakturační), IČ, DIČ, kontaktní osobu, telefonní, případně faxové číslo a e-mail kontakt.
 • Pro specifikaci a dodání zboží je rozhodující katalogové číslo uvedené v objednávce nebo kupní smlouvě.
 • Objednávky a kupní smlouvy jsou společností LABICOM s.r.o. potvrzovány vždy, a to písemně nebo elektronickou formou.
 • LABICOM s.r.o. vyrozumí neprodleně kupujícího o všech modelových změnách nebo inovacích produktů v průběhu realizace objednávky (kupní smlouvy) kupujícího. Pokud tyto změny nevedou ke zhoršení parametrů zboží nebo k navýšení jeho konečné ceny, může je LABICOM s.r.o. provést bez písemného souhlasu kupujícího. V ostatních případech může
  LABICOM s.r.o. provést změny v objednávce pouze po dohodě a písemném potvrzení této dohody kupujícím.
 • Kupující může ve svých objednávkách provádět změny pouze písemnou formou a po dohodě
  s pracovníky společnosti LABICOM s.r.o. Kupující hradí veškeré dodatečné náklady spojené se změnou objednávky.
 • Stornování objednávky po jejím přijetí společností LABICOM s.r.o. dle čtvrtého odstavce základních ustanovení je možné jen po domluvě s osobou k tomuto účelu zplnomocněnou. Společnost LABICOM s.r.o. si vyhrazuje právo účtovat kupujícímu případné náklady vynaložené se stornováním objednávky.


2
. Nabídky, ceny

 • Ceny zboží a služeb jsou uvedeny v nabídkách LABICOM s.r.o. Pouze tyto cenové informace jsou závazné. Pokud není uvedeno jinak, mají nabídky platnost 30 dnů od jejich vystavení. Ceníky vydávané společností LABICOM s.r.o jsou informativní a jsou vždy platné k termínu vydání. LABICOM s.r.o. nezodpovídá za chyby vzniklé při tisku obchodních a technických materiálů. LABICOM s.r.o. si vyhrazuje právo změny cen v závislosti na změnách kurzů, celních poplatků dopravních nákladů a jiných neovlivnitelných podmínkách.
 • Ceny jsou vždy uváděny bez DPH, v případě potřeby je DPH v nabídce uváděno jako samostatná položka. O DPH jsou ceny navýšeny při fakturaci podle zákonů platných v den zdanitelného plnění.
 • V případě, že během platnosti nabídky dojde k posunu kurzu např. amerického dolaru (USD), eura (€), či britské libry (GBP) o více než 3% – kurz ČNB střed – LABICOM s.r.o. si vyhrazuje právo změnit cenovou nabídku. O jakýchkoliv změnách nabídky z důvodu kurzu bude LABICOM s.r.o. informovat zákazníka před přijetím objednávky.
 • Výsledná cena uvedená v nabídce na jednotlivé zboží je konečná a zahrnuje dopravu, pojištění a další výdaje spojené s dovozem zboží na místo určení.
 • V některých případech jsou v cenách zahrnuty i servisní služby – instalace, familiarizace, školení atd., bližší informace, pokud nejsou uvedeny v nabídce, podává obchodní specialista LABICOM s.r.o. Na školení k přístroji nevzniká automaticky právní nárok. Rozsah školení se určuje individuálně ke každému zboží.
 • Nabídky za LABICOM s.r.o. potvrzuje obchodní specialista, který nabídku zpracovává.


3
. Dodávka zboží

 • Zboží je dodáváno na místo určení specifikované v objednávce nebo v kupní smlouvě. LABICOM s.r.o. zodpovídá za ztráty nebo poškození zboží až do doby jeho předání kupujícímu přepravcem. Převzetí zboží ztvrzuje kupující svým podpisem přepravních dokumentů. V této fázi kupující ztvrzuje, že zásilka má přepravnímu dokumentu odpovídající počet balení (krabic, palet atd.) a že zásilka není zřetelně poškozena a odpovídá objednávce kupujícího.
 • V případě dodávky spotřebního materiálu nebo zboží, které nevyžaduje instalaci servisním technikem LABICOM s.r.o. kupující sám provádí detailní kontrolu jednotlivých položek zásilky a informuje okamžitě LABICOM s.r.o. o případných závadách nebo nedostatcích. V těchto případech LABICOM s.r.o. akceptuje eventuální reklamace nejdéle do pěti pracovních dnů od převzetí zásilky kupujícím od dopravce.
 • V případě dodávky zboží, které vyžaduje instalaci servisním technikem LABICOM s.r.o., zůstává zásilka po převzetí kupujícím od dopravce nerozbalena. Detailní převzetí zboží provede s kupujícím servisní technik LABICOM s.r.o. a veškeré nedostatky a závady poznačí do instalačního protokolu LABICOM s.r.o. Kupující je povinen poskytnout společnosti
  LABICOM s.r.o. k instalaci zboží potřebnou součinnost. Práce nezbytné pro instalaci budou zahájeny okamžitě, nejpozději do 30 dnů  od dodání zboží.
 • Je-li součástí zboží programové vybavení (dále jen „software“), poskytne LABICOM s.r.o. kupujícímu nevýhradní oprávnění software užít k účelu, ke kterému dle své povahy slouží, a to pro současné užití na jediném počítači (dále jen „licence“). Licence je poskytována v souladu s podmínkami uvedenými v licenčních textech, které jsou součástí softwaru a kupující přebírá veškerou odpovědnost za jejich porušení. Kupující nemá právo licenci zcela nebo zčásti poskytnout třetí osobě ani licenci třetí osobě postoupit. Kupující není povinen licenci využít. Kupující není oprávněn bez souhlasu prodávajícího zboží měnit, upravovat ho nebo jakýmkoliv způsobem do něj zasahovat. V případě zániku kupní smlouvy, či neuhrazení kupní ceny zboží zaniká zároveň i licence software. Na aktualizace není právní nárok, pokud není uvedeno jinak.
 • Technická dokumentace a uživatelské příručky jsou dodávány v originálním jazyce výrobce nebo v českém jazyce.
 • Součástí dodávky přístrojů je prohlášení o shodě zařízení dle ustanovení zák. č. 22/1997 Sb. (platí pouze pro zboží, které tomuto zákonu a navazujícím vyhláškám podléhá).


4
. Platby, obchodní informace

 • Kupující obdrží písemné (e-mail) potvrzení objednávky, eventuálně potvrzenou kupní smlouvu. Se zásilkou obdrží detailní dodací list s popisem a množstvím dodávaného a vystavenou fakturu na zboží/služby. Splatnost faktur, pokud není specifikováno jinak, je 14 dnů. Faktury obsahují všechny náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění. Kupující se stává vlastníkem zboží dnem jeho úplného zaplacení. Dokladem zaplacení je potvrzení peněžního ústavu kupujícího o uskutečnění bezhotovostního převodu na účet prodávajícího.
 • U nových zákazníků je vždy požadována platba předem na zálohovou fakturu. Po dohodě je možná i na dobírku. Společnost LABICOM s.r.o. si vyhrazuje právo platby předem u objednávek a kupních smluv nestandardního plnění. Dále je společnost LABICOM s.r.o. oprávněna požadovat platbu předem u zákazníků, kteří opakovaně nedodržují sjednanou splatnost faktur. Dodací lhůta v těchto případech začíná běžet až po uhrazení zálohy kupujícím.
 • Kupující není oprávněn převést na třetí osobu závazky vůči společnosti LABICOM s.r.o. bez jejího předchozího písemného souhlasu.
 • Kupující není oprávněn bez dohody s prodávajícím provádět žádné jednostranné zápočty, srážky nebo odklady vůči fakturovaným platbám, a to bez ohledu na jakékoliv probíhající spory nebo vznášené nároky.
 • Prodávající neposkytuje souhlas s postoupením jakékoli smlouvy.


5
. Instalace přístrojů, školení, záruka

 • V případě, že součástí dodávky zboží je i instalace, provádí se na základě výzvy kupujícího, nejpozději však do 30 dnů po dodávce zboží.
 • Záruka na přístroje se řídí záručními pravidly jejich výrobců a může být specifikována v průběhu nabídkového řízení. Pokud není uvedeno jinak, je záruka na přístroje standardně 12 měsíců od instalace.
 • Na spotřební materiál, náhradní díly a servisní služby je záruka 3 měsíce po dodání.
 • Záruka se vztahuje na závady způsobené vadou materiálu nebo výrobní vadou. Pokud není instalace provedena do 30 dnů po dodání zboží, může kupující požádat o odklad – prodloužení záruky – po dohodě s pracovníkem LABICOM s.r.o. V případě písemně neodůvodněného prodlení v instalaci ze strany kupujícího začíná záruční lhůta automaticky dnem dodání na místo plnění.
 • Záruka se nevztahuje na spotřební materiál a vady zboží, které evidentně vznikly nesprávným použitím zboží, zejména nevhodným spojením zboží s jinými zařízeními, použitím nevhodného spotřebního materiálu na zboží, nepřiměřenou údržbou zboží, prodávajícím neautorizovanou modifikací zboží, porušením záruční nálepky atd.
 • Záruka se nevztahuje na vhodnost zboží pro určité speciální použití.
 • Odběratel je povinen reklamované zboží předat čisté a zdravotně nezávadné. Zdravotní nezávadnost je deklarována formulářem o dekontaminaci (formulář je k dispozici na vyžádání). V opačném případě si společnost LABICOM s.r.o. vyhrazuje právo reklamované zboží nepřevzít.
 • O výsledku reklamace je odběratel informován nejpozději do 2 týdnů od převzetí předmětu plnění k vyřízení reklamace. V případě nutnosti posouzení vad zboží výrobcem obvykle do 4 týdnů.
 • V případě vady zboží uplatněné kupujícím je společnost LABICOM s.r.o. oprávněna dle své volby vadné zboží vyměnit nebo je opravit.
 • Při neoprávněné reklamaci (nebude-li zjištěna oznámená vada nebo půjde o závadu nespadající do záruky) je odběratel povinen před převzetím uhradit vzniklé náklady na přepravu a prohlídku, případně opravu.
 • Pokud se jedná o nákup dle vzorku, vždy rozhoduje jakost a provedení vzorku, který je zákazník povinen si bez zbytečného odkladu prohlédnout.
 • Dodavatel, není-li dohodnuto jinak, dodává předmět plnění v jakosti a provedení odpovídající účelu, k němuž se předmět plnění obvykle používá. Jakékoliv specifické požadavky na předmět plnění je proto zákazník povinen sdělit do doby potvrzení objednávky – uzavření smlouvy.

6. Záruční a pozáruční servis přístrojů

 • Zabezpečuje LABICOM s.r.o. prostřednictvím proškolených servisních techniků na základě požadavků kupujících. Pozáruční závady mohou být řešeny v rámci servisních smluv s LABICOM s.r.o. nebo formou individuálních objednávek. Servisní objednávky přijímá servisní oddělení LABICOM s.r.o. (servis@labicom.cz). Pozáruční opravy jsou účtovány jako materiál spotřebovaný při servisním zásahu, čas strávený u zákazníka a cestovní zóna podle platného ceníku LABICOM s.r.o.
 • Prodávající v rámci poskytnuté záruky ručí výhradně za odstranění vady, která činí předmět plnění neupotřebitelným nebo jeho použitelnost je v důsledku výskytu vady velmi značně omezená a která vznikla v důsledku vady použitého materiálu nebo chybou výroby.
 • Způsob odstranění vady a následný postup volí vždy prodávající. Servis se poskytuje na území ČR/SR.


7
. Vlastnická práva a nebezpečí škody na zboží

 • Kupující nabývá vlastnického práva ke zboží, zaplacením kupní ceny v plném rozsahu, nenabude-li vlastnického práva ke zboží dříve na základě zákona.
 • Nebezpečí škody na zboží přechází z prodávajícího na kupujícího v okamžiku předání zboží kupujícímu.


8
. Sankce

 • V případě prodlení kupujícího s úhradou faktury se sjednává úrok z prodlení ve výši 0.05 % z dlužné částky denně. Povinnost uhradit platbu je splněna připsáním fakturované částky na účet prodávajícího. Právo na náhradu škody není pozdní úhradou dotčeno
 • Prodávající je oprávněn pozastavit plnění závazků vyplývajících mu ze smlouvy, pokud bude kupující v prodlení s jakoukoli platbou dle smlouvy nebo těchto VOP, a to až do doby připsání dlužné částky na účet prodávajícího. Prodávající není v prodlení, je-li kupující v prodlení s úhradou dlužné částky.
 • Prodávající je oprávněn z důvodu prodlení kupujícího se zaplacením ceny nebo její části požádat kupujícího o vydání předmětu plnění a předmět plnění od kupujícího odvézt, přitom zákazník v této souvislosti je povinen prodávajícímu sdělit, kde se předmět plnění nachází, umožnit prodávajícímu vstup k němu a předmět plnění mu vydat.
 • Všechny slevy z ceny budou poskytnuty pod podmínkou dodržení sjednaných termínůsplatnosti. Pokud kupující bude v prodlení s plněním libovolného peněžitého závazku, ztrácí první den prodlení nárok na všechny dosud poskytnuté slevy z ceny předmětu plnění.
 • Ocitne-li se kupující v prodlení se svým dílčím platebním závazkem, stává se celý zbytek nezaplaceného závazku /ceny předmětu plnění/ okamžitě splatným.

9. Vyšší moc

 • Žádná ze smluvních stran nenese odpovědnost za nesplnění smluvních povinností v důsledku vyšší moci. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách a nemohou je ovlivnit. Pokud tato vyšší moc netrvá déle než šest (6) měsíců, prodlužuje se plnění závazků o dobu trvání této vyšší moci. V případě trvání vyšší moci déle než šest (6) měsíců, je nutné řešit vzniklou situaci vzájemnou dohodou mezi kupujícím a prodávajícím.
 • Nastane-li situace vyšší moci, uvědomí prodávající okamžitě kupujícího písemně o takovém stavu a jeho příčině a rovněž o jeho skončení. Jestliže Kupující neuvede písemně jinak, Prodávající pokračuje v plnění svých závazků podle smlouvy, dokud je to rozumně praktické a musí hledat všechny rozumné alternativní prostředky pro plnění smlouvy, kterým nebrání událost vyšší moci.

10. Ochrana osobních údajů

 •  Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. LABICOM s.r.o. veškeré údaje získané od zákazníků užívá výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a zkvalitnění nabízených služeb. Výjimku představuji externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro bezproblémové doručení zboží. Bez výslovného souhlasu zákazníků nakládá LABICOM s.r.o. s jejich osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6.
 • Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečený proti zneužití. Společnost LABICOM s.r.o. ve smyslu § 5 odst. 5 zák. o ochraně osobních údajů oprávněna za účelem nabízení obchodu a služeb subjektu údajů jako správce jeho osobních údajů získaných v souvislosti se svojí činností použít jeho jméno, příjmení, telefonní číslo, adresu, e-mailovou adresu a případné fakturační údaje. Tyto osobní údaje je možno na písemnou žádost zákazníka vymazat z databáze. Správce osobních údajů poté nesmí dále uvedené údaje zpracovávat.
 • Stanete-li se zákazníkem LABICOM s.r.o. (při registraci do LABICOM e-shop (https://eshop.labicom.cz), a/nebo při objednání) dáváte souhlas s tím, že údaje o vás budou zařazeny do databáze. S těmito údaji je zacházeno výhradně dle zákonem stanovených postupů, jak je uvedeno v samostatném  dokumentu o Ochraně a zpracování osobních údajů.

 11. Ostatní obchodní podmínky LABICOM s.r.o.

 • Prodávající i kupující se zavazují plně uznávat elektronickou formu komunikace, zvláště pak prostřednictvím elektronické pošty (e-mail), LABICOM e-shopu (https://eshop.labicom.cz) a internetu, jako platnou a závaznou pro obě smluvní strany.
 • Ostatní obchodní podmínky se řídí ustanoveními Občanského zákoníku České republiky č. 89/2012 Sb. v platném znění v době předání těchto podmínek kupujícímu.

12. Závěrečná ustanovení

 • Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné ode dne jejich zveřejnění na webových stránkách společnosti www.labicom.cz.
 • V závislosti na změně příslušných právních norem, jakož i obchodní politice společnosti, si společnost LABICOM s.r.o. vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Tuto změnu a její účinnost společnost vyhlásí formou zveřejnění na webových stránkách www.labicom.cz.
 • V případě, že kupující s novým zněním obchodních podmínek nebude souhlasit, je povinen svůj nesouhlas prodávajícímu písemně oznámit do 14 kalendářních dnů od jejich zveřejnění, popř. má kupující právo vypovědět smluvní vztah s prodávajícím. V opačném případě se má za to, že kupující akceptuje uvedené změny, kterými se dále smluvní strany budou řídit.

 

V Olomouci, dne 1. 6. 2019

Mgr. Patrik Hužva, MBA
jednatel společnosti LABICOM s.r.o.