Titrační činidla a indikátory

Titrační činidla pro:

acidobazické titrace
oxidačně-redukční titrace
komplexometrické titrace
– srážecí titrace
– titrace v nevodném prostředí
volumetrické a coulometrické titrace – Hydranal™

fluka
Hydranal™ – činidla pro stanovení obsahu vody metodou Karl-Fischer.

 

 

 

 

  • Dvousložková činidla – volumetrická Karl-Fischer titrace – Hydranal®- Solvent/Titrant – jsou rozdělena na 2 reakční roztoky. Hydranal Solvent obsahující oxid siřičitý a imidazol v metanolu. Hydranal Titrant – roztok jódu v metanolu s přesnou koncentrací, vyráběny ve dvou koncentracích: 5 mg/ml a 2 mg/ml. Dostupná jsou netoxická činidla řady E, kde byl toxický metanol nahrazen etanolem. Reakce probíhá rychle a malé obsahy vody jsou stanovovány s větší přesností. Stabilita roztoků: Hydranal Titrant – 2 roky, Hydranal Solvent – 5 let.
  • dvojslozkova1

 

 

 

 

Hydranal Coulomat – stanovení nízkého obsahu vody, coulometrická titrace. (Hydranal-Coulomat E, Hydranal-Coulomat A, Hydranal-Coulomat CG, Hydranal-Coulomat E, Hydranal-Coulomat AD, Hydranal-Coulomat AG, Hydranal-Coulomat AG-H, Hydranal-Coulomat AK)

Hydranal® Coulomat Oil – stanovení obsahu vody v olejích, coulometrická titrace

  • Hydranal ® Methanol Rapid – obsahuje látky pro zrychlení reakce
  • Hydranal ® – K Types – vhodné pro titrace ketonů a aldehydů
  • Hydranal ®  – E Types – pro volumetrické a coulometrické titrace, nahrazení toxického metanolu etanolem
  • Hydranal ® Water Standards a pomocné látky – certifikované standardy vody
Výhody:

– Neobsahuje toxický pyridin a 2-metoxyetanol (2-ME)
– Rychlá reakce
– Stabilní koncový bod
– Jednoduché použiti
– Přesné výsledky
– Široké aplikační využiti

 

Acidobazické titrace (neutralizační odměrná analýza):

Při neutralizační odměrné analýze je sledovana změna pH roztoku v průběhu reakce kyseliny a zásady. Změnu pH v závislosti na objemu přidávaného odměrného roztoku znázorňuje titrační křivka. Bod ekvivalence – konec titrace se určuje pomocí acidobazických indikatorů.

Nejčastěji používané odměrné roztoky:
0.1 M NaOH (katalogové číslo 35263)
0.1 M HCl (katalogové číslo 35335)

Indikátorylátky, které v důsledku chemické reakce s roztokem činidla vyvolávají v bodě ekvivalence nebo v jeho těsné blízkos nápadnou barevnou změnu.

Oxidačně-redukční titrace:

Redoxní reakce mezi oxidačním a redukčním činidlem za vzniku nového oxidačního a redukčního činidla.

Nejčastěji používané odměrné roztoky:
Manganistan draselný 0.02 mol/L (katalogové číslo 35186)
Jod 0.05 mol/L (0.1 N) (katalogové číslo 35090)
Thiosíran sodný 0.1 mol/L (katalogové číslo 35245)

Chelatometrické (komplexometrické) titrace:

Komplexotvorná reakce mezi určitými kationty kovového prvku a určitými ligandy za vzniku málo ionizovaných komplexů přesně definovaného složení. Při chelatometrických titracích se konec titrace indikuje použitím vhodného metalochromního indikátoru,
které tvoří s kovovým kationem slabý barevný komplex.

Nejužívanější indikátory- eriochromčerň T a murexid.

Stanovení množství vápenatých a hořečnatých iontů ve vzorku – stanovení tvrdosti vody.

NTA = Nitrilotriacetic acid (katalogové číslo 34539)
EDTA = Ethylenediaminetetraacetic acid (katalogové číslo 03610)
EDTA-Na2 = Ethylenediaminetetraacetic acid, disodium salt (katalogové číslo 34549)
DCTA, CyDTA = trans-1,2-Diaminocyclohexane tetraacetic acid (katalogové číslo 34588)
DTPA = Diethylenetriaminetetraacetic acid (katalogové číslo 34589)
EGTA = Ethyleneglycolbis-(2-aminoethyl ether)-N,N,N’,N’-tetraacetic acid (katalogové číslo 34596)
HEDTA-Na3 = N-(2-Hydroxyethyl)ethylenediamine-N,N′,N′-triacetic acid trisodium salt (katalogové číslo 34461)

Titrační činidla a odměrné roztoky jsou dostupná jako:

  • Roztoky ready to use
  • Koncentráty FIXANAL® – koncentrovaný roztoky pro volumetrické titrace, obvykle v skleněných zatavených trubičkach, obsahujicích přesné, odvážené množství látky, jež se rozbitím trubičky zředí na příslušný objem roztoku.
  • VOLPAC® (5L a 10 L) – roztoky v kartonovým balení pro kyseliny, zásady, soli a komplexometrické roztoky, s koncovkou pro titrační aparaturu.

Roztoky oveřované výrobci podle NIST standardních referenčních materiálů a podle BAM – German Federal Institute for Materials Research and Testingfixanal-volpac