Speciální detektory

PDD – Pulsed Discharge Detector

VALCO-PDD

PDD – Pulsed Discharge Detector je universální ne-radioaktivní detektor, který lze využít  v módu HID (Helium Ionisation Detector), PID (Photo-Ionisation Detector) nebo ECD (Electron Capture Detector). PDD je nedestruktivní detektor, kde jako zdroj ionizace je využit nízkonapěťový pulzní výboj v heliu. Vznikající fotony ionizují látky vystupující z kolony. Výsledkem je proud elektronů, který je pomocnými elektrodami usměrňován do sběrného kolektoru a zaznamenáván jako signál.

PD-HID mód je universální režim detektoru s lineární odezvou více než 5 řádů a citlivostí v jednotkách ppb. Nejčastější využití tohoto detektoru  je analýza stopových koncentrací permanentních plynů.

PD-PID mód je režim, ve kterém je k heliu přidáván tzv. dopand gas, kterým může být argon, krypton nebo xenon. Dopand gas snižuje úroveň ionizační energie vznikajících fotonů a tím mění selektivitu detektoru. Detektor vykazuje odezvu pouze pro látky se stejnou nebo nižší energií než je ionizační energie použitého dopand plynu.

PD-ECD je selektivní mód vykazující odezvu pouze pro elektroafinitní látky. Selektivita i citlivost detektoru (femtogramy = 10-15) je srovnatelná s ECD detektory. Linearita detektoru v tomto režimu je více než 5 řádů. Jako dopand gas se doporučuje použit 3% xenon v heliu.
Potřebujete-li více informací o speciálních detektorech,  kontaktujte nás zde.