Ochrana a zpracování osobních údajů

Ochrana a zpracování osobních údajů

 1. Úvod
  Naše společnost LABICOM s.r.o., velmi pečlivě chrání vaše osobní údaje a přísně dodržuje pravidla stanovená zákony na ochranu dat.
  Následující zásady poskytují přehled o tom, jak zabezpečujeme tuto ochranu a jaká data jsou shromažďována za jakým účelem.
 2. Informace o shromažďování osobních údajů
  Níže uvádíme informace o shromažďování osobních údajů, ke kterým dochází při používání tohoto webu https://www.labicom.cz/ a e-shopu https://eshop.labicom.cz/.  Osobní údaje jsou údaje, které vás mohou identifikovat, například vaše jméno, adresa, e-mailová adresa, telefon, chování uživatelů.
 3. Identifikace poskytovatele
  Poskytovatelem služeb a tedy správcem osobních údajů je LABICOM s.r.o., se sídlem VTP UP, Šlechtitelů 19, 78371 Olomouc, IČO – 25876856, DIČ – CZ25876856.
 4. Zabezpečení dat
  Dodržujeme technická a organizační opatření k zajištění bezpečnosti dat, zejména k ochraně vašich osobních údajů před hrozbami při přenosu dat, nebo před hrozbou přístupu třetích stran. Tato opatření jsou vytvořena v souladu s nejnovějšími technologiemi.
 5. Sběr osobních údajů-informativní účely
  Pokud používáte webové stránky pouze pro informativní účely, tj. pokud se nepřihlásíte k používání webových stránek, e-shopu, nezaregistrujte se ani nám jinak neposkytujte informace, neshromažďujeme žádné osobní údaje s výjimkou dat přenášených vaším prohlížečem, které vám umožňují přístup na web. Tato data zahrnují:
  IP adresu
  Datum a čas požadavku
  Rozdíl v časové zóně od Greenwichského času (GMT)
  Obsah požadavku (konkrétní stránky)
  Stav přístupu / stavový kód protokolu HTTP
  Objem přenášených dat
  Webová stránka, ze které tato žádost pochází
  Prohlížeč
  Operační systém a jeho rozhraní
  Jazyk a verze prohlížečového softwaru
  Země původu návštěvníka
 6. Informace o používání cookies
  Když používáte web, jsou krom výše uvedeného, v počítači uloženy také cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou uloženy na vašem pevném disku ve spojení s používaným prohlížečem a přes které informace směřují do agentury, která nastavuje soubor cookie (v tomto případě my). Cookies nemohou iniciovat programy ani vést do počítače viry. Slouží pouze k tomu, aby byla internetová služba uživatelsky příjemnější a efektivnější.
  Cookies používáme, abychom vás mohli identifikovat při následné návštěvě, pokud u nás už máte účet. Jinak byste se museli při každé návštěvě znovu přihlásit. Informace uložené pomocí cookies jsou uloženy odděleně od dalších dat, která máme. To znamená, že údaje z cookies nejsou spojeny s vašimi dalšími údaji.
  Tento web používá mimo jiné i trvalé soubory cookie. Trvalé soubory cookie se po uplynutí určité doby automaticky vymažou, což se může lišit v závislosti na typech cookies. Trvalé soubory cookie, které používáme, přetrvávají přibližně 3 hodiny po uplynutí doby, kdy se již nepoužívají nebo po zavření prohlížeče.
  V nastavení zabezpečení prohlížeče můžete cookies vždy smazat.
 7. Používání služby Google Analytics
  Tyto webové stránky používají službu Google Analytics, webovou analytickou službu poskytovanou společností Google Inc. („Google“). Google Analytics používá „cookies“, textové soubory, které jsou uloženy v počítači a umožňují analýzu vašeho používání webových stránek. Informace generované cookies o vašem používání těchto webových stránek jsou obvykle odesílány na server Google v USA a uloženy tam. Pokud povolíte anonymní IP na těchto webových stránkách, vaše IP adresa bude společností Google zkrácena na informaci o členských státech Evropské unie nebo o jiných smluvních stranách Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech bude úplná adresa IP přenesena na server Google v USA a zkrácena až tam. Na základě objednávky provozovatele webových stránek společnost Google použije tyto informace k vyhodnocení vašeho využívání webových stránek, sestavování přehledů o činnosti webových stránek a poskytnutí dalších služeb týkajících se používání webových stránek a internetu provozovateli internetových stránek.
  Adresa IP přenášená vaším prohlížečem v rámci služby Google Analytics nebude sloučena s žádnými jinými údaji od společnosti Google.
  Můžete zablokovat ukládání cookies úpravou nastavení v prohlížeči; nicméně bychom rádi upozornili na to, že v tomto případě nebudete moci v plném rozsahu používat všechny funkce na těchto stránkách.
  Můžete také zablokovat shromažďování údajů generovaných cookies a dat souvisejících s vaším používáním webových stránek (včetně vaší IP adresy) pro Google, stejně jako zpracování těchto dat společností Google. To zablokujete stažení a instalací pluginu prohlížeče, který je k dispozici na následujícím odkazu: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=cs.
  Tyto webové stránky používají službu Google Analytics s příponou „_anonymizeIp ()“. Výsledkem je, že adresy IP jsou zpracovávány ve zkrácené podobě a mohou být vyloučeny přímé odkazy na jednotlivé uživatele.
  Používání služby Google Analytics se provádí v souladu s podmínkami, které lze nalézt zde https://www.google.com/analytics/terms/cz.html. Přehled ochrany osobních údajů: http://www.google.com/intl/cs/analytics/learn/privacy.html, stejně jako zásady ochrany osobních údajů: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.
 8. Použití našeho online obchodu, udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů
  Chcete-li objednávat v našem online B2B obchodě (business to business – eshop není pro soukromé osoby) https://eshop.labicom.cz/, je nezbytné vytvořit si účet zákazníka, který ukládá data pro další nákupy. Požadovaná pole, která jsou nezbytná k plnění smlouvy, jsou speciálně označena; veškeré další informace jsou dobrovolné. Po vytvoření účtu v položce „Můj účet“ budou data, která jste zadali, uložena s možností následného zrušení. Údaje, které zadáte použijeme k plnění vaší objednávky. Za tímto účelem poskytneme údaje o adrese a případně informace o platbách společnostem, které nás v této oblasti podporují (např. dopravce). Tyto údaje odstraníme po splnění smlouvy a období povinného ukládání z důvodů danění a obchodu. Aby se zabránilo neoprávněnému přístupu třetích osob k vašim osobním údajům, zejména k finančním údajům, proces objednávání je šifrován pomocí technologie SSL. Při registraci do našeho e-shopu, na schůzkách s naším obchodním manažerem, na seminářích můžete udělit svůj souhlas se zpracováním NÍŽE uvedených osobních údajů, a to pro účely:
  a) evidence v rámci ekonomického systému společnosti,
  b) pozvánky na školení, semináře a
  c) pro účely zasílání obchodních sdělení
  Souhlas je udělen dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, a to na dobu neurčitou od udělení souhlasu, příp. do odvolání tohoto souhlasu.Společnost LABICOM s.r.o. je oprávněna zpracovávat osobní údaje rovněž prostřednictvím určených zpracovatelů, jejichž aktuální seznam poskytne zákazníkovi na vyžádání, a to manuálně i automatizovaně. Osobní údaje budou zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům společnosti, či zaměstnancům zpracovatele, a to pouze v míře nezbytné pro účely zpracování. Zákazník může souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv písemně odvolat. Zákazník dále souhlasí se zasíláním obchodního sdělení elektronickými prostředky ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti). Odmítnutí souhlasu se zasláním obchodních sdělení elektronickými prostředky lze vyjádřit i při zaslání každé jednotlivé zprávy.

  Zákazník
  svou registrací prohlašuje, že byl společností LABICOM s.r.o. informován o svých právech a povinnostech, zejm. o svém právu:
  a) svůj souhlas kdykoliv odvolat písemným sdělením, předaným správci nebo zaslaným pověřenci pro ochranu osobních údajů (odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním),
  b) na přístup ke svým osobním údajům,
  c) na opravu nepřesných osobních údajů (pokud se budete domnívat, že osobní údaje zpracovávané u správce jsou nepřesné),
  d) na výmaz svých osobních údajů, popř. požadovat omezení jejich zpracování,
  e) na přenositelnost osobních údajů (pouze v případě automatizovaného zpracování)
  f) podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
 9. Souhlas a omezení použití
  Při zadávání osobních nebo obchodních údajů (e-mailová adresa, jména, adresy) je sdělení vašich dat zcela dobrovolné. Zadáním těchto údajů udělujete svůj souhlas s tím, že zadaná data mohou být shromažďována, zpracovávána nebo používána pro účely kontaktu, zpracování smluv, inzerce nebo ochrany našich vlastních legitimních obchodních zájmů, pokud jde o poradenství a podporu našim zákazníkům a potenciálním zákazníkům. Osobních nebo obchodních údaje se nebudou shromažďovat, zpracovávat ani používat k žádnému jinému účelu. Tento souhlas může být kdykoli zrušen s následným účinkem.
 10. Právo na získání informací a zrušení
  Máte právo od nás požadovat informace o datech, které jsme o vás uložili kdykoli, stejně jako o původu, příjemci nebo kategoriích příjemců, kterým jsou tato data předávána, a o účelu uložení.Pokud jste souhlasili s používáním dat, můžete tento souhlas kdykoliv zrušit.Všechny žádosti a dotazy týkající se informací nebo námitek týkajících se zpracování údajů by měly být zaslány e-mailem na adresu labicom@labicom.cz nebo na adresu uvedenou v bodě 3.

 11. Přenos dat třetím osobám
  V některých případech používáme externí poskytovatele služeb (např. dopravce) k zpracování vašich dat. Vybrali jsme tyto poskytovatele pečlivě a se všemi máme podepsanou smlouvu o ochraně a zpracování osobních údajů, či jiné písemné vyjádření. Jsou vázáni našimi směrnicemi a jsou pravidelně sledováni. Tito poskytovatelé služeb vaše údaje nebudou předávat třetím osobám.
 12. Další informace
  Vaše důvěra je pro nás důležitá. Proto jsme vždy připraveni s vámi kdykoli komunikovat a zodpovědět všechny otázky týkající se zpracování vašich dat. Máte-li jakékoli dotazy, které tyto zásady ochrany osobních údajů nezodpověděly, nebo chcete-li získat podrobnější informace o jakémkoli tématu, obraťte se na Koordinátora ochrany osobních údajů na adrese: vladimir.tatarkovic@labicom.czV Olomouci dne 21. května 2018

  Mgr. Patrik Hužva, MBA
  Jednatel společnosti