SEPAX

LOGO_wSEPAX TECHNOLOGIES

Kolony Sepax Technologies jsou určeny především pro analýzy a přečišťování vzorků biologických aplikací. Základním principem analýzy je separace dle velikosti molekuly (size exclusion chromatography). Sepax nabízí několik typů kolon:

Zenix jsou kolony plněné slikagelovými částicemi o velikosti 3 µm. Speciální úprava povrchu silikagelových částic umožňuje vysoce účinné separace a rozlišení pro biologické molekuly a polymery rozpustné ve vodě. Dostupné velikosti pórů jsou 80, 100, 150 a 300 Å. Bližší informace o těchto kolonách najdete v brožuře Sepax Zenix a v brožuře Sepax Zenix SEC-80 o separacích malých biomolekul na kolonách Zenix-80. Kolony Zenix jsou dostupné i ve formě testovacího kitu Sepax SEC Screening kit.

 

Sepax_1wSRT jsou vysoce stabilní kolony se silikagelovými částicemi o velikosti 5 nebo 10 µm. Kolony mají velkou kapacitu a vysoké rozlišením pro biologické molekuly, proteiny, nukleové kyseliny, peptidy, polysacharidy, polymery rozpustné ve vodě, bakterie a nanomateriály.  Sorbent je dostupný s následujícími velikostmi pórů:  100, 150, 300, 500, 1000 a 2000 Å. Bližší informace o těchto kolonách najdete v brožuře Sepax SRT a v brožuře Sepax SRT-10 o kolonách s velikostí části 10 µm.

Základní přehled dostupných variant kolon Zenix a SRT najdete na Sepax SEC přehled.

Dalším typem kolon Sepax Technologies jsou kolony s iontově výměnnou skupinou. Kompletní přehled najdete v katalogu Sepax Cation Exchange Chromatography.

 

Sepax_2wAntibodix jsou kolony určené pro separace protilátek. Sorbentem jsou neporézní částice z vysoce zesítněného poly-(styrendivinylbenzenu) o velikostech 1.7, 3, 5 a 10 µm. Povrch PS/DVB je pokryt hydrofilní vrstvou nepolárního polymeru s tloušťkou v rozsahu nanometrů. Hydrofilní vrstva je pokryta skupinou slabého katexu.  Bližší informace najdete v katalogu Sepax Antibodix
a v brožuře Sepax Antibody Solution Kit.

Proteomix jsou kolony plněné stejným sorbentem jako kolony Antibodix, které mají úplné pokrytí povrchu částice hydrofilní vrstvou, což zajišťuje vysokou účinnost separace biologických analytů. Jsou zejména vhodné pro separace proteinů, oligonukleotidů, peptidů, polysacharidů, buněčných lyzátů a nanočástic. Bližší informace najdete v brožuře Sepax Ion Exchange Kit For MAB Separations.

Přehled separací protilátek na kolonách Proteomix najdete v brožuře Sepax Proteomix.

Glycomix jsou kolony plněné polymerním sorbentem s úzkou distribucí velikostí částic, jehož hydrofilní vrstva je chemicky modifikována silným anexem (kvarterním aminem). Bližší informace najdete v brožuře Sepax Glycomix.

Speciální skupinou kolony jsou kolony MabPurix.  Jde o afinitní kolony, jejichž sorbent je vyroben z vysoce zesítněné 4% agarósy o velikosti částic 45 – 165 µm a rekombinantu Proteinu A o molekulové hmotnosti 46.7 kDa. Tento sorbent je vhodný pro separace monoklonálních protilátek (antibodů) a při přečišťování rekombinantů proteinů. Bližší informace najdete v brožuře Sepax MabPurix Protein A.

Další speciální skupinou jsou kolony pro superkritickou fluidní chromatografii. Jde o různě modifikované (Amino, diol, kyano, pyridin, SCX, silikagel) silikagelové kolony, jejich celkový přehled najdete v brožuře Sepax SFC.

Sepax Technologies nabízí také kolony pro separace malých molekul, které dělí analyty na základě různých separačních principů. Celkový přehled kolon najdete v katalogu Sepax Small Molecules.

Přehled dostupných aplikací Aplikace Sepax.

V případě dotazů nás neváhejte .