Primesep SHARC

SHARC kolony jsou nejnovější řadou kolon Primesep. Separace analytů na těchto kolonách je založena na vodíkových vazbách mezi vodíkovými atomy stacionární fáze a molekulami analytů, které obsahují elektronegativní atomy jako je kyslík, dusík nebo fluor. Těchto selektivních interakcí lze využít za použití čistých organických rozpouštědel jako mobilní fáze.

Hlavní charakteristika:Sielc_Shark1

  • Separace je založena zejména na schopnosti analytu působit jako donor nebo akceptor vodíkových atomů
  • Jako mobilní fáze se používá směs methanolu a acetonitrilu, methanol silně interaguje se stacionární fází a redukuje retenci analytů schopných vodíkových interakcí
  • Viskozita mobilní fáze je 2-3 krát menší oproti mobilní fázi obsahující vodu, což vede ke snížení pracovních tlaků
  • 100% organická mobilní fáze zajistí dobrou rozpustnost organických analytů
  • 100% organická mobilní fáze je vhodnější pro zakoncentrování vzorků při preparativní chromatografiiSielc_Shark2
  • Tvorba vodíkových vazeb silně závisí na geometrii molekul stejně jako na počtu funkčních skupin, proto jsou tyto kolony zejména vhodné pro separace podobných molekul jako např. isomerů produktů oxidace nebo redukce

Separaci založenou na vodíkových vazbách lze využít např. při separacích léčiv obsahujících hydroxylové nebo amino skupiny, neurotransmiterů,  xantinů, nukleových bazí, izomerů kyseliny ftalové nebo  neutrálních tenzidů (Triton X100). Bližší informace najdete v brožuře HPLC kolony Primesep SHARC.