HPLC,UHPLC kolony, předkolony, filtry

Agilent Technologies

Kolony HPLC/UHPLC, typ kolon ZORBAX různých typů, Poroshell kolony (částice s povrchově porézní vrstvou s pevným jádrem). Chirální, ionexové kolony, kolony pro GPC, pro bioseparace . Využití i sorbentů jiných výrobců k plnění vlastních kolon. Různé typy předkolon.

MACHEREY-NAGEL

Kolony Macherey-Nagel jsou určené pro běžné i speciální aplikace. Základními typy jsou Nucleodur a Nucleosil plněné sorbenty na bázi silikagelu. Dalším typem jsou kolony Nucleoshell plněné částicemi s pevným jádrem a porézním povrchem (core-shell částice).

Nabídka je rozšířena o kolony plněné sorbenty  LiChrospher a Superspher.

Macherey-Nagel nabízí kolony pro analytické i preparativní aplikace.

HALO Fused-Core

Ultra Fast HPLC kolony HALO firmy Advance Materials Technology, jsou první komerčně dostupné HPLC kolony s technologií CORE-SHELL (pevné neporézní jádro). Na trh byly poprvé uvedeny již před více jak pěti lety a jejich technologie výroby patří mezi nejpokrokovější.

Microsolv Technologies

Microsolv Technologies Kromě běžných kolon dodávají kolony plněné sorbentem na bázi SILICA typ-C (obsahují skupiny Si-H). Polymerní kolony Jordi

SIELC Technologies

Kolony pro separace ve směsných módech, kolony na bázi Liquid Separation Cell (LiSC) – zcela nový přístup pro separaci malých molekul. Kolony pro účinné rozlišení proteinů a peptidů. Vynikající typ předkolonek pro přímé napojení na analytické kolony.

Supelco

SUPELCO Rozsáhlá nabídka kvalitních HPLC/UHPLC kolon. Ascentis, Ascentis Express, Discovery, Supelcosil, Supelcogel a dále i kolony plněné sorbenty jiných výrobců.

SEPAX

Firma Sepax nabízí všechny typy moderních HPLC kolon. Velice zajímavé kolony nabízí pro biologické aplikace a SEC.

IMTAKT

Scherzo – kolony s revoluční strukturou fáze (Multi-mode ODS) – možnost pracovat v modu aniontové i kationtové výměny, normální i reverzní fáze. Cadenza i Unison – kvalitní kolony pro separaci širokého spektra analytů. Intrada je vhodná pro separaci proteinů a dalších velkých molekul. Presto obsahuje C18 vázanou na monodisperzní 2 μm siliku – vhodné pro separace polymerů.

CHIRAL Technologies

Firma nabízí chirální HPLC kolony v širokém výběru, které jsou plněny produkty firmy Diacel. Imobilizované fáze jsou na bázi amylósy a celulósy, které jsou naneseny na silikagelu. Nová generace využívá 3 μm částic. Chirální kolony pracující v RP módu jsou vhodné i pro LC-MS aplikace. Kolony plněné speciálními fázemi. Chromtech chirální kolony. Nabídky chirálních sorbentů.

GS-Tek

Kolony Venusil využívají patentovanou technologii ukotvení fází na matrici (silikagel). Vhodné i pro analýzu vysoce polárních sloučenin. Plnění kolon speciální technologií – zajištěna vysoká stabilita životnost i reprodukovatelnost kolon.

SGE

Patentovaná, vysoce inertní konstrukce kolon. Vhodné především pro bioaplikace, kde je nutné eliminovat kovový povrch.

Thermo Scientific

Uvedeny zejména kolony Hypersil jak klasické, tak speciální (pro PAH), Hypersil GOLD kolony pro LC i LC-MS aplikace, HyperCarb kolony polymerní kolony pro analýzu karbohydrátů, alkoholů a dalších analytů. Aquasil kolony.

Předkolony, filtry

Předkolonky a in-line filtry jsou důležité ochranné prvky v každém LC systému. Jejich použití je však třeba optimalizovat vzhledem k celkovému mrtvému objemu systému a použité koloně.