HPLC, UHPLC kolony, předkolony, filtry

Agilent Technologies

Kolony HPLC/UHPLC, typ kolon ZORBAX různých typů, Poroshell kolony (částice s povrchově porézní vrstvou s pevným jádrem). Chirální, ionexové kolony, kolony pro GPC, pro bioseparace . Využití i sorbentů jiných výrobců k plnění vlastních kolon. Různé typy předkolon.

MACHEREY-NAGEL

Kolony Macherey-Nagel jsou určené pro běžné i speciální aplikace. Základními typy jsou Nucleodur a Nucleosil plněné sorbenty na bázi silikagelu. Dalším typem jsou kolony Nucleoshell plněné částicemi s pevným jádrem a porézním povrchem (core-shell). Nabídku firmy rozšiřují kolony plněné sorbenty LiChrospher a Superspher. Macherey-Nagel nabízí kolony pro analytické i preparativní aplikace.

HALO FUSED-CORE

Ultra Fast HPLC kolony HALO firmy Advanced Materials Technology jsou první komerčně dostupné HPLC kolony s technologií CORE-SHELL (pevné neporézní jádro).

Microsolv Technology Corporation

Microsolv Technology Corporation kromě běžných kolon dodá kolony plněné sorbentem na bázi SILICA typ-C (obsahují skupiny Si-H).

SIELC Technologies

Firma Sielc nabízí kolony pro separace ve směsných módech, kolony na bázi Liquid Separation Cell (LiSC) či kolony pro účinné rozlišení proteinů a peptidů, včetně vhodných typů předkolonek pro přímé napojení na analytické kolony.

Supelco

Výrobce Merck dodává pod značkou SUPELCO rozsáhlou nabídku kvalitních HPLC/UHPLC kolon – Ascentis, Ascentis Express, Discovery, Supelcosil, Supelcogel a dále kolony plněné sorbenty jiných výrobců.

SEPAX

Firma Sepax nabízí všechny typy moderních HPLC kolon. Velice zajímavé kolony nabízí pro biologické aplikace a SEC.

IMTAKT

Scherzo – kolony s revoluční strukturou fáze (Multi-mode ODS) – možnost pracovat v modu aniontové i kationtové výměny, normální i reverzní fáze. Cadenza i Unison – kvalitní kolony pro separaci širokého spektra analytů. Intrada je vhodná pro separaci proteinů a dalších velkých molekul. Presto obsahuje C18 vázanou na monodisperzní 2 μm siliku – vhodné pro separace polymerů.

DAICEL CHIRAL Technologies

Firma nabízí chirální HPLC kolony v širokém výběru. Imobilizované fáze jsou na bázi amylósy a celulósy, které jsou naneseny na silikagelu. Nová generace využívá 3 μm částic. Chirální kolony pracující v RP módu jsou vhodné i pro LC-MS aplikace. Kolony plněné speciálními fázemi. Chromtech chirální kolony. Nabídky chirálních sorbentů.

TRAJAN SGE

Patentovaná vysoce inertní konstrukce kolon. Vhodné především pro bioaplikace, kde je nutné eliminovat kovový povrch.

Thermo Scientific

Uvedeny zejména kolony Hypersil klasické i speciální (pro PAH), Hypersil GOLD kolony pro LC i LC-MS aplikace, HyperCarb kolony polymerní pro analýzu uhlovodíků, alkoholů a dalších analytů, a dále Aquasil kolony.

Předkolony, filtry

Předkolonky a in-line filtry jsou důležité ochranné prvky v každém LC systému. Jejich použití je však třeba optimalizovat vzhledem k celkovému mrtvému objemu systému a použité koloně.