Biotage

BiotageBiotage_logo_www

Biotage nabízí hned několik řad velmi zajímavých a unikátních produktů v oblasti extrakce na pevné fázi (SPE).

ISOLUTE SLE+ jsou produkty kombinující extrakci na pevné fázi s extrakcí kapalina – kapalina. Tyto SPE kolonky obsahující inertní křemelinu jsou určeny pro analýzy organických látek (kyselých, bazických i neutrálních) ve vzorcích biologických tekutin jako je např. krev nebo plazma (fosfolipidy, proteiny, peptidy a soli nejsou rozpustné v klasických s vodou nemísitelných rozpouštědlech, zůstávají ve vodné části a jsou z konečného eluátu vyloučeny = zůstávají nasorbovány v loži). Vzorek aplikovaný na kolonku se celý vsákne do modifikované křemeliny a po několika minutách se analyty eluují organickým rozpouštědlem a ihned se mohou analyzovat např. pomocí LC/MS/MS.

Největšími výhodami podporované kapalinové extrakce jsou:

 • velmi účinná metoda extrakce, která přináší vyšší výtěžnost analytu a čistější extrakty než ekvivalentní metoda extrakce kapalina kapalina
 • nemožnost tvorby emulze, protože vzorek a s vodou nemísitelné extrakční rozpouštědlo nejsou nikdy v přímém kontaktu, což brání kontaminaci vzorku a maximalizuje využití analytu
 • snadná automatizace na destičkách i kolonkách, během procesu není třeba žádných manuálních kroků
 • reprodukovatelnost metody: pomocí 96jamkových destiček lze připravit až 96 vzorků za asi polovinu času potřebného pro extrakci kapalina-kapalina

Formáty, které Biotage nabízí jsou vhodné pro vzorky o objemu 200 μl – 10 ml.

Tato technika je hojně využívána např. při stanovení hormonů nebo vitamínu D. Podrobné informace o produktech ISOLUTE SLE+ a produktech souvisejících s touto technikou najdete v odkazu Biotage Isolute SLE+ user guide.


ISOLUTE®
řada SPE kolonek a 96jamkových desek tvoří další významnou část produktů pro přípravu vzorků.

Hlavní typy SPE kolonek ISOLUTE:Bitogae_Isolute_COLwww

 • Nepolární SPE extrahuje analyty z vodných vzorků pomocí nepolárního (hydrofobního) retečního mechanismu (ENV+, 101, C18, C18(EC), MFC18, C8, C8(EC), PH, C4, C1 a C2 (EC))
 • Polární SPE extrahuje analyty z nepolárních matric pomocí polárních retečních mechanismů (AL-A, AL-N, AL-B, CN, DIOL, FL, SI, NH2, PSA)
 • SPE směsného režimu (mixed-mode) extrahuje ionizovatelné analyty z bioloigckcýh tekutin pomocí robustního mechanismu dvojité retence, který umožňuje dodatečné promývací kroky pro zvýšení čistoty extraktu (HCX, HCX-3, HCX-5, HCX-Q, HAX)
 • Inotově výměnný mechanismus extrahuje ionizovatelné analyty z vodných vzorků pomocí retence iontové výměny (bázické látky pomocí výměny kationtů, kyselé analyty pomocí výměny aniontů – SCX, SCX-2, SCX-3, CBA, SAX, PE-AX, NH2, PSA)
 • Speciální SPE slouží k separaci mykotoxinů (MYCO), akrylamidu (MULTIMODE), solí heptanu a hexanu (EPH), olejů z odpadních vod (O&G) a dalších (TPH, vrstvenné produkty, PAH, sušící kolonky)

Vybrané typy sorbentů jsou dodávány také samostatně jako bulk balení. Kompletní přehled produktů najdete v odkazu Biotage Quickstart guide to spe.

Samostatnou část produktů Biotage ISOLUTE tvoří kompletní kity pro přípravu vzorků řady QuEChERS, které jsou určeny zejména pro rychlé přečišťování složitých matric. Přehled těchto produktů najdete v odkazu Biotage QuEChERS. Další informace získáte na naší e-mailové adrese nebo na stránkách výrobce Biotage QUECHERS kits.

ISOLUTE PPT+ jdou produkty určené pro odstranění proteinů z biologických tekutin. Existují v 96jamkových destičkách (well plate nebo array plate). Funkční princip a přehled nabízených produktů najdete v odkazu Biotage Isolute PPT+.Bitogae_Isolute_array_www

EVOLUTE jsou polymerní produkty, jejichž sorbentem je hyperzesítěný hydroxylovaný polystyren-divinylbenzenový kopolymer s velkým povrchem (více než 1000 m2/g) určené pro přečištění a zakoncentrování analytů určených zejména pro LC/MS/MS analýzy. Jde o robustní a hydrofilní produkty, stabilní v oblasti pH 0 – 14. Jsou vyráběny v přísně úzké distribuci částic o velikostech 30 nebo 50 µm. Vykazují vynikající vlastnosti při odstraňování bílkovin a fosfolipidů ze vzorků biologických tekutin.

Struktura produktů SPE EVOLUTE:

 • EVOLUTE EXPRESS ABN proextrakci kyselých, bázických a neutrálních látek
 • EVOLUTE EXPRESS CX pro extrakci bázických látek
 • EVOLUTE EXPRESS WCX pro extrakci silně bázických látek
 • EVOLUTE EXPRESS AX pro extrakci kyselých látek
 • EVOLUTE EXPRESS WCX pro extrakci silně kyselých látek

Na rozdíl od sorbentů na bázi oxidu křemičitého jsou produkty EVOLUTE EXPRESS odolné vůči kondenzaci, což znamená, že u nich nedochází k fázovému kolapsu a v důsledku toho špatné interakci analyt-sorbent. Jde o modifikovaný nepolární polystyrendivinylbenzenový polymer, který obsahuje polární hydroxylové skupiny. Tyto neionizovatelné hydroxylové skupiny zajišťují, že polymer je jak vysoce vodou smáčitelný, tak také schopný extrahovat rozmanitou škálu analytů prostřednictvím nepolárních (van der Waalsových) interakcí. Detailní informace o řadě SPE EVOLUTE včetně souvisejících produktů najdete v odkazu Biotage EVOLUTE EXPRESS User Guide.

Nabídka SPE produktů od firmy Biotage je doprovázena bohatou aplikační podporou. V případě, že máte zájem o další informace, neváhejte nás kontaktovat na naší e-mailové adrese.